טבלת נוכחות לשנת תשפ"א

2020/2021
שמות בסוגריים : היעדרות

– שמות עם קו תחתון : השלמה  – שיבוץ חד פעמי

חום – מפגשים עתידיים
כחול – מפגשים שכבר התקיימו
כתב מוטה – ממתינים

סילביהיהמעודכן18.12

יוםתאריך       
שורה נוספת        
         
שלישי בוקר13.10.20שמוליקראובןדברותיציפימבוטלקורונה
רביעי בוקר14.10.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.מבוטלקורונה
רביעי ערב14.10.20עובדדןתמיראסףרועימבוטלקורונה
שישי בוקר16.10.20יעל גגילהיוסיאנה שפילברגמבוטלקורונה
         
שני בוקר19.10.20רעות ש.חדוהאורייגאלמיכלמבוטלקורונה
שלישי בוקר20.10.20דוד מ.חוהמירהאילרותםמבוטלקורונה
רביעי בוקר21.10.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלימבוטלקורונה
רביעי ערב21.10.20דרוראביקרולחייםמרינהמבוטלקורונה
שישי בוקר23.10.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.מבוטלקורונה
         
         
שלישי בוקר27.10.20שמוליקראובןדברותיציפימבוטלקורונה
רביעי בוקר28.10.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.מבוטלקורונה
רביעי ערב28.10.20עובדדןתמיראסףרועימבוטלקורונה
שישי בוקר30.10.20יעל גגילהיוסיאנהשפילברגמבוטלקורונה
         
שני בוקר2.11.20רעות ש.חדוהאורייגאלמיכלמבוטלקורונה
שלישי בוקר3.11.20דוד מחוהסילביהאיל שנרותםמבוטלקורונה
רביעי בוקר4.11.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלימבוטלקורונה
רביעי ערב4.11.20דרוראביקרולחייםמרינהמבוטלקורונה
שישי בוקר6.11.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.מבוטלקורונה
         
שני ערב30.11.20שמעוןלאהגבריאלהבינימין  נימה 1
שלישי בוקר1.12.20שמוליקראובןדברותיציפימבוטלקורונה
רביעי בוקר2.12.20דניאלהדנימשהישראלרחל צ.מבוטלקורונה
רביעי ערב2.12.20עובדדןתמיראסףרועימבוטלקורונה
שישי בוקר4.12.20יעל גגילהיוסיאנה(שפילברג)יהודית 
         
שני ערב7.12.20שמעוןלאהגבריאלהבינימין  נימה 2
שלישי בוקר8.12.20דוד מחוהמירהאיל שנרותם  
רביעי בוקר9.12.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלי  
         
שישי בוקר11.12.20יעל גגילהיוסי(יהודית)רחל ד.מרינה 
         
שני בוקר14.12.20קרולחדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר15.12.20שמוליקאלידבחוהציפי  
רביעי בוקר16.12.20דניאלה משהישראל(רחל צ.)  
שישי בוקר17.12.20יעל ג(גילה)יוסיאנהשפילברג  
         
         
שני ערב21.12.20שמעוןלאהגבריאלהבינימין  נימה 3
שלישי בוקר22.12.20דוד מרעותמירהאיל שנרותם  
רביעי בוקר23.12.20דניאלהרקפתמשהאהובהאלי  
         
שישי בוקר25.12.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר28.12.20קרולחדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר29.12.20שמוליקסילביהדבחוהציפי  
רביעי בוקר30.12.20דניאלה משהישראלרחל צ.  
         
שישי בוקר1.1.21יעל גגילהיוסיאנהשפילברג  
         
שני ערב4.1.21שמעוןגבריאלהבינימין   אינטרסיה1
שלישי בוקר5.1.21דוד מרעותמירהאיל שנירותם  
רביעי בוקר6.1.21דניאלהרקפתמשהאהובהאלי  
         
שישי בוקר8.1.21יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר11.1.21קרולחדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר12.1.21שמוליקסילביהדבחוהציפי  
רביעי בוקר13.1.21דניאלה משהישראלרחל צ.  
         
שישי בוקר15.1.21יעל גגילהיוסיאנהשפילברג  
         
שני ערב18.1.21שמעוןגבריאלהבינימין   אינטרסיה2
שלישי בוקר19.1.21דוד מ.רעותמירהאיל שנרותם  
רביעי בוקר20.1.21דניאלהרקפתמשהאהובהאלי  
         
שישי בוקר22.1.21יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
 מעודכןעדכאן     
שני בוקר        
שלישי בוקר14.1.20שמוליקראובןדברותי(ציפי)אלי 
רביעי בוקר15.1.20(דניאלה)ריקי(משה)אהובה(רחל צ.)ציפיישראל
רביעי ערב15.1.20נועהדןרקפתדביחיים  
שישי בוקר17.1.20יעל גגילהיוסיאנהרחל ד.  
         
שני בוקר20.1.20רעות ש.חדוהאורייגאלאיל שפ.  
שלישי בוקר21.1.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ   
רביעי בוקר22.1.20דניאלהריקי(משה)(ישראל)(אלי)ציפירחל צ.
רביעי ערב22.1.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר24.1.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שלישי בוקר28.1.20שמוליקראובןדברותי(ציפי)מאיר 
רביעי בוקר29.1.20דניאלהריקי(משה)אהובהרחל צ.ישראל 
רביעי ערב29.1.20נועהדן(רקפת)דביחיים  
שישי בוקר31.1.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שני בוקר3.2.20רעות ש.חדוהאורייגאל   
שלישי בוקר4.2.20דוד מ.חוהמירהאיל שנ   
רביעי בוקר5.2.20דניאלהריקימשה(ישראל)אלי  
רביעי ערב5.2.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר7.2.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שלישי בוקר11.2.20שמוליקראובןדברותיציפי  
רביעי בוקר12.2.20דניאלהריקימשה(אהובה)רחל צ.ישראל 
רביעי ערב12.2.20נועהדןרקפתדביחיים  
שישי בוקר14.2.20יעל גגילהיוסי(אנה)איל שפ.  
         
שני בוקר17.2.20(רעות ש.)(חדוה)אורייגאלמירהציפי 
שלישי בוקר18.2.20דוד מ.חוה(מירה)איל שנציפי  
רביעי בוקר19.2.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב19.2.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר21.2.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני ערב24.2.20חזקיהעומרימקסיםירון מבואלרוטר
שלישי בוקר25.2.20שמוליק(ראובן)דב(רותי)(ציפי)(ישראל)חוה
רביעי בוקר26.2.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב26.2.20נועה(דן)רקפתדביחיים  
שישי בוקר28.2.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שני בוקר2.3.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלדבי-9
משה-11
רחל צבחירות
שלישי בוקר3.3.20דוד מ.(חוה)(מירה)איל שנרעות ש.  
רביעי בוקר4.3.20דניאלהריקימשה(ישראל)אליציפי 
רביעי ערב4.3.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר6.3.20יעל ג(גילה)יוסייהודית(רחל ד.)  
         
שלישי בוקר10.3.20שמוליקראובןדברותיציפי פורים
רביעי בוקר11.3.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב11.3.20נועהדןרקפת(חיים)יגאל  
שישי בוקר13.3.20יעל ג-גילה-יוסי-(אנה)(איל שפ.)הפסקתחשמל
         
שני בוקר16.3.20רעות ש.חדוהאורייגאלמשה  
שלישי בוקר17.3.20(דוד מ.)(חוה)מירהאיל שנריקיחדוה 
הפעילותבביתהמלאכההושעתהבשלמשברהקורונה  
         
חזרהלפעילותסדירהביום ג'19.5.20    
         
         
שלישי בוקר19.5.20(שמוליק)(ראובן)דב(ציפי)מירהאורי 
רביעי בוקר20.5.20דניאלהריקימשה(אהובה)(רחל צ.)אלי 
רביעי ערב20.5.20נועהדןרקפת?חיים   
שישי בוקר22.5.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שני בוקר25.5.20רעות ש.חדוהאורייגאל   
שלישי בוקר26.5.20(דוד מ.)חוה(מירה)(רותי)רינתמיכל 
רביעי בוקר27.5.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב27.5.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר29.5.20(יעל ג)(גילה)(יוסי)(יהודית)(רחל ד.)שבועותאין סדנא
         
שלישי בוקר2.6.20שמוליק(ראובן)דב(ציפי)מיכל  
רביעי בוקר3.6.20דניאלהריקימשהאהובהרחל צ.  
רביעי ערב3.6.20נועהדןרקפתחייםמרינה  
שישי בוקר5.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר8.6.20(רעות ש.)חדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר9.6.20(דוד מ.)חוהמירהרותי   
רביעי בוקר10.6.20דניאלהריקימשהישראלאלי  
רביעי ערב10.6.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר12.6.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ.  
         
שלישי בוקר16.6.20שמוליקראובןדב(ציפי)איל שנ  
רביעי בוקר17.6.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב17.6.20נועהדן(רקפת)חייםזאב  
שישי בוקר19.6.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר22.6.20רעותחדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר23.6.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר24.6.20דניאלהריקימשהישראלאהובה  
רביעי ערב24.6.20דרוראביקרולעובדתמיר  
שישי בוקר26.6.20יעל גגילהיוסיאנה(איל שפ.)נועה 
         
שני ערב29.6.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 1
שלישי בוקר30.6.20שמוליקראובן(דב)ציפיאיל שננועה 
רביעי בוקר1.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב1.7.20נועהדןרקפתחייםמרינה  
שישי בוקר3.7.20יעל גגילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר6.7.20רעות.חדוהאורייגאלמיכל  
שלישי בוקר7.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר8.7.20דניאלהריקימשהישראל(אהובה)  
רביעי ערב8.7.20(דרור)(אבי)קרולׂעובד(תמיר)
אסף
נועהיגאל
שישי בוקר10.7.20יעל גגילהיוסיאנהאיל שפ  
         
שני ערב13.7.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 2
שלישי בוקר14.7.20שמוליקראובןדבציפיאיל שנ  
רביעי בוקר15.7.20דניאלהריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב15.7.20נועהדןרקפתחיים(מרינה)קרול 
שישי בוקר17.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
שני בוקר20.7.20רעותחדוהאורייגאל(מיכל)  
שלישי בוקר21.7.20דוד מ.חוהמירהרותירותם  
רביעי בוקר22.7.20דניאלהריקימשהישראלאהובה  
רביעי ערב22.7.20דרוראבי(קרול)עובדתמירמרינה 
שישי בוקר24.7.20יעל ג.גילהיוסיאנהאיל שפ  
 ראשון בוקר26.7.20ישראלמירהאורימשהיגאל  
שני ערב27.7.20שמוליק נאילןרונייאיר  נימה 3
שלישי בוקר28.7.20שמוליק(ראובן)דבציפיאיל שנדן  
רביעי בוקר29.7.20(דניאלה)ריקימשהאלירחל צ.  
רביעי ערב29.7.20(נועה)דן(רקפת)חייםמרינהתמירקרול
שישי בוקר31.7.20יעל ג.גילהיוסייהודיתרחל ד.  
         
         
 יציאהלפגרתקיץ     
    חופשנעים   
         
חזרהלפעילותב –13.10.20ביוםשלישיבסדנת הבוקר